Pismo namjere za ulagače iz privatnog sektora - ponuda za prodaju komunalno opremljenog zemljišta u Industrijskoj zoni Ivanec

PISMO NAMJERE -ponuda za prodaju komunalno opremljenog zemljišta u Industrijskoj zoni Ivanec

Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec d.o.o. u svom vlasništvu imaju zemljište koje prema urbanističkom planu ulazi u zonu gospodarske i industrijske namjene i koje je sukladno razvojnoj strategiji grada predviđeno za greenfield ulaganja u razdoblju 2014-2020. U prvoj fazi  komunalnog opremanja   koja je upravo u tijeku uređujemo  infrastrukturu  za površinu od cca  25.000 m2  koju i nudimo potencijalnim investitorima uz direktne  pogodnosti i povlastice  kod kupnje zemljišta, izgradnje i ulaganja , te prve godine poslovanja. Daljnje širenje do maksimalno 300.000 m2 predviđeno je sukladno iskazu interesa investitora.

 Konkurentna cijena komunalno opremljenog zemljišta: 17 eura /m2, uz mogućnost dodatnog smanjenja cijene za novo zapošljavanje .

 

U tu cijenu komunalnog opremanja ulazi kompletno - isplaniran teren i uređen okoliš,uređena oborinska odvodnja i mreža  kanalizacije,uređene  vodovodne  instalacije na parcelu-priključni cjevovodi, hidrantska

instalacija ,uređeni priključni  vodovi za struju do parcela( trafostanica je u neposrednoj blizini, Hep-ovo postrojenje također),  instalacija  plinskih priključaka, uređene DTK i telefonske priključne instalacije, isplanirane, asfaltirane prometnice i nogostupi, te  uređene zelene površine i javna  rasvjeta. Održavanje i čišćenje zajedničke infrastrukture uključeno.

 

Uvjeti izgradnje :

 

-izgradnja objekta gospodarske i proizvodne namjene

-najmanja dozvoljena površina čestice: 1.500m2

-najveća dozvoljena  površina čestica-nije limitirano

-najmanja širina čestice : 20 m

-najveći koeficijent izgrađenosti:  50%

-najviša dozvoljena visina objekta-12 m

 

Direktne  povlastice i olakšice -što nudimo investitorima?

1. Olakšice za  ulaganja u izgradnju novih postrojenja- greenfield ulaganja

-usluga otkupa zemljišta uz sređivanje pravno-imovinskih odnosa za poznatog investitora,

-100 % oslobođenje plaćanja  komunalnog doprinosa- trajno,

-100% oslobođenje plaćanja  troškova prenamjene zemljišta- prilikom ishođenja građevinske dozvole,

-100% oslobođenje plaćanja poreza na tvrtku u prvih 5  godina poslovanja, od trenutka sklapanja  ugovora, uz poček od dvije godine,

-100 % oslobođenje od plaćanja  komunalne naknade za prvih 5 godina poslovanja, od trenutka sklapanja ugovora, uz poček od dvije godine,

-obaveza izgradnje objekta i početka poslovanja u roku od dvije godine od sklapanja  ugovora, 

-mogućnost prilagodbe veličine čestica prema potrebama investitora,

 -obročno plaćanje ugovorene cijene komunalnog opremanja- maksimalno do 10 godina, uz period počeka od 3 godine, 

 -subvencija kamata na poduzetničke kredite,

-stručna pomoć i suradnja u razvoju i realizaciji  investicije,

-pomoć  investitorima u povezivanju s lokalnim i regionalnim institucijama, poslovnim savjetnicima i komunalnim i infrastrukturnim tvrtkama,

-organizacija edukacije poduzetnika kroz  stručne seminare,

-članstvo u Poslovnom klubu Ivanec,

Mogućnost smanjenja cijene komunalnog zemljišta:

- uz uvjet novog zapošljavanja :

-do 25 novo zaposlenih radnika/djelatnika-fiksna cijena zemljišta

-od 25-50 novo zaposlenih radnika/djelatnika- cijena zemljišta umanjena za 1 euro / m2

-od 50 i iznad 50 novo zaposlenih radnika /djelatnika- cijena zemljišta umanjena za 2 eura/m2

2.Olakšice  za brownfield investicije

Odnosi se na prenamjenu  i oživljavanje starih, napuštenih poslovnih prostora i hala za potrebe isključivo prerađivačke industrije.

-100 % oslobođenja od plaćanja komunalne naknade na rok od 5 godina

 -15% umanjenje obveze plaćanja komunalnog doprinosa

-obročna otplata komunalnog doprinosa-odgoda plaćanja na način da se 50 % uplati u roku od dvije godine, a  50 % u roku od tri godine od dana izvršnosti akta za građenje.

Prednosti ulaganja na lokaciji Ivanec:

 

1.Lokacija-dobar geografski položaj-u jednoj od gospodarski najrazvijenih županija Hrvatske

-drugi po veličini grad u Varaždinskoj županiji, 22 km od Varaždina, 80-tak km od Zagreba

 

2. Planirane  djelatnosti::  industrijska postrojenja svih vrsta   (nezagađujuća  industrija), prednost radno intenzivnim  tvrtkama  zbog  dobre baze adekvatne  radne snage (  u ukupnoj radnoj snazi  udio od 58 %  je srednjoškolski  kadar  sa prevladavajućim  prerađivačkim usmjerenjem)

 

3.Ukupno planirani broj tvrtki : do 20-tak  , različitih profila djelatnosti-prednost:mogućnost povezivanja sa drugim tvrtkama ili zajedničko ulaganje sa partnerima ili dobavljačima  na istoj lokaciji

 

4.Zona je aktivna –tri tvrtke  već posluju  – komunalno poduzeće( gradska tvrtka), tvrtka koja se bavi  proizvodnjom solarne energije(privatno vlasništvo)  i metaloprerađivačka tvrtka (privatno vlasništvo)

 

5.Kvalitetna poduzetnička baza-privatno poduzetništvo- dugogodišnja tradicija u  prerađivačkoj industriji-metaloprerađivačka( tvrtke HEW Ivanec d.o.o., Wenker-Križanec d.o.o. Itas d.d., Jedinstvo, Elkom Ivanec d.o.o.), građevinskoj ( Mipcro d.o.o. ), mesnoprerađivačkoj( Industrija mesa Ivanec, ) drvoprerađivačkoj ( Drvodjelac d.o.o.), obučarskoj( Ivančica d.d.), prednost-mogućnost poslovnog povezivanja

 

6. Kvalitetna baza radne snage- u tvrtkama koje su tu registrirane mahom radi stručno profilirano  i lokalno stanovništvo-prednost:niži troškovi dodatne edukacije zaposlenika i niži troškovi rada

 

7.Maksimalna ažurnost i brzina kod  ishođenja potrebnih dozvola i prateće dokumentacije-kroz nekoliko dana

Prednost: rokovi  dobivanja građevinskih dozvola ispod hrvatskog prosjeka

 

Kontakt :

 

-Grad Ivanec,  Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec,

                         T:0038542404872,fax :0038542781103, www.ivanec.hr

                         Kontakt osoba: gradonačelnik Milorad Batinić, dipl.ing

 

-Poslovna zona Ivanec d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9b, Ivanec

                         T :0038542492-870, fax: 00385427811030,www.poslovna-zona-ivanec.hr

                          Kontakt osoba: direktor Lana Labaš, mr.sc.oec.,

                          lana.labas@ivanec.hr